rss      tw      fb
Keres

Marad a híresztelés

Hanák András


Korai volt Mihancsik Zsófia elégedettsége a tekintetben, hogy a más források átvételét jelentő híresztelés helyreigazítására kötelezés, valamint az ilyen közlésért való felelősség megállapításnak lehetősége 2010. május elsejétől megszűnik. Az Alkotmánybíróság április 26-i döntése szerint ez nem fog bekövetkezni, mivel a határozat szerint 2010. május 1-jén nem lép hatályba a 2009. szeptemberében elfogadott új Polgári törvénykönyv (Ptk.) Első és Második Könyve. Mivel a sajtóra vonatkozó tervezett változások a Második Könyvben szerepelnek, azok sem lépnek hatályba. Marad a Galamus által is kifogásolt hatályos Ptk. hírhedt híresztelési szabálya.

Az Alkotmánybíróság most természetesen „csak” azt döntötte el, hogy az Első és a Második Könyv május elsejei hatálybaléptetése (szemben a további öt Könyv 2011. január 1-jei hatályba lépésével) a megfelelő felkészülési idő hiánya miatt alkotmányellenes. Az új Ptk-t tavaly novemberben fogadta el az országgyűlés, és november 22-én ki is hirdették, de – kétrendbeli köztársasági elnöki vétó miatt – a kódex hatálybaléptetéséről szóló törvényt csak 2010. március 2-án hirdethették ki. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az elfogadástól számított majdnem hat hónap, illetve a hatályba léptető törvény kihirdetésétől számított 60 nap nem elégséges felkészülési idő a laikusok és a szakemberek számára. Ez a két időpont így együttesen is „kirívóan rövidnek” ítéltetett a jogkereső polgárok szempontjából, miáltal az Alkotmánybíróság szerint sérül az alkotmányos jogbiztonság. A jelen szolgálati közlemény nem tér ki a döntésben kifejtett érvelés gyengeségeire, olykor kifejezetten álságos megállapításaira. Tudósításom kizárólag az eredményre szorítkozik. Ez abban áll, hogy mivel a május elsejei hatálybalépés alkotmányellenes, a Második Könyv hatályba lépésének ily módon jelenleg nincs időpontja. Szemben a másik öt Könyvvel, amely a dolgok jelen állása szerint 2011. január 1-jén lép hatályba, hacsak ezt az új összetételű országgyűlés nem fogja lefújni. Valószínűleg ezt fogja tenni, erről már az új Ptk. elfogadásának napján, az előtt, és azt követően is elhangzottak ígéretek. A több mint tíz esztendőnyi előkészítő munkát követően elkészült új Ptk. feltehetően teljes egészében visszavonatik (jogásziasabb szóhasználattal hatályon kívül helyeztetik), így egy ideig továbbra is a régi Ptk. sajtószabályai szerint fogunk élni. Egy új törvény majd kellő revíziót és átdolgozást követően kerül a törvényhozás elé. Ami akár néhány évet is igénybe vehet.

Csak hogy tudjuk, az alkotmánybírósági döntéssel mi veszett el egy jó időre a sajtószabadság számára, röviden jelezném, hogy május elsején tehát mi nem lép hatályba.

Egyrészt, a Második Könyv elsüllyedt 2:93. paragrafusában megfogalmazott szabály szerint sem helyreigazítási kötelezettség, sem egyéb helytállás vagy felelősség nem terhelné a sajtót, ha nyilvános rendezvényen elhangzottakról, a nyilatkozó személyének pontos megjelölésével, az elhangzottaknak megfelelően, szöveghűen tudósít, vagy a sajtó számára adott nyilatkozatot teszi közzé. Régóta esedékes tartozást kívánt törleszteni ezzel a jogalkotó, a híresztelésnek a hatályos Ptk. és a bírói gyakorlat által kialakított rendje aligha létezik másutt a civilizált Európában.

Másrészt, a Második Könyv 2:94. paragrafusa azt mondta ki, hogy ha közhatalmat gyakorló vagy közfeladatot ellátó személy jó hírnevét és becsületét a közhatalom gyakorlásával, illetve a közfeladat ellátásával összefüggésben sértették meg, a helyreigazítási kötelezettség akkor áll be, és a személyiségi jog megsértése esetén igénybe vehető szankciók akkor alkalmazhatók, ha a jogsértő szándékos vagy súlyosan gondatlan módon jár el. A jogsértőt terheli a bizonyítási teher annak vonatkozásában, hogy a valós tények feltárása, megismerése tekintetében a közlést megelőzően nem járt el szándékos módon vagy súlyos gondatlansággal. A törvény meg kívánta adni a sajtó számára a jóhiszemű tévedés lehetőségét. Egyelőre ez a szabály sem lép hatályba. És ha ma kellene jósolnom, akkor úgy vélem, ezt vagy ehhez hasonlót jó ideig nem is fogadnak el.

Ennyi veszett április 26-án a Donáti utcában.

***


Hanák András
ügyvéd


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!