rss      tw      fb
Keres

A fideszes alkotmánytervezetElkészült a Fidesz-KDNP alkotmánytervezete, jelentette be szerdán Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője, aki a húsvéti alkotmány tervezetének nevezte a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozott szöveget. Lázár szerint a Fidesz-KDNP Szájer József vezette alkotmányszövegező bizottsága Európa „legjövőorientáltabb” alkotmányszöveg-tervezetét terjesztette elő; „ezt az alkotmányt az Országgyűlés nemcsak a mának, hanem döntő mértékben a jövőnek, gyermekeinknek és unokáinknak is fogja megalkotni”. A szövegezőbizottság figyelembe vette a köztársasági elnök három felhívását is, így a magyar nyelv védelmét, a mozgás fontosságát, és kerülik a tervezetben az idegen szavakat, mondta Lázár. A tervezet egyebek mellett arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármesterek megválasztása után a mandátumuk öt évre szóljon. Az Országgyűlés április 18-án dönthet az új alkotmányról, Schmitt Pál pedig április 25-én [húsvét hétfőn – a szerk.] írhatja alá. Az alkotmánytervezet szerint az alaptörvény végén felsorolnák az igennel szavazó képviselők nevét rangok, pártmegjelölések nélkül.

Az alábbiakban kiemeljük az alkotmánytervezet fontosabb témaköreit és elképzeléseit.

Az alkotmány első mondata

Isten, áldd meg a magyart!

I. A preambulum – ezentúl nemzeti hitvallás

Aki beszél:

Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat

Büszkeségeink:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi teljesítményeire.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította annak közös értékeit.

A kereszténység mint nemzetmegtartó
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

A nemzet szellemi és lelki egysége

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.

Vállaljuk, hogy örökségünket, a magyar kultúrát, egyedülálló nyelvünket, a Kárpát-medence ember alkotta és természet adta értékeit, ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos felhasználásával védelmezzük az utánunk jövők életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.

Összetartozásunk alapértékei a hűség, a hit és a szeretet

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek, és a szegények megsegítésének parancsát.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a békesség, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy valódi népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

Szent Korona, diktatúrák, mai szabadságunk

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát.

Nem ismerjük el történelmi alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét.

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk a világkommunizmust halálra sebző 1956-os forradalmunkból és szabadságharcunkból sarjadt ki.
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk.

A szellemi-lelki megújulás szükségessége; hisszük, hogy Magyarország újra nagy lesz

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja; szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között; élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.

Az előrehozott zárómondat: Isten és ember előtt

Mi, a 2010.április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első, egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.

LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS

***

II. Részletek az alkotmánytervezetből

A haza neve, ahol élünk

HAZÁNK neve Magyarország.
Magyarország köztársaság

Az egységes magyar nemzet

Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja egymással és Magyarországgal való együttműködésüket.

Vármegyerendszer

Magyarország területe vármegyékre, városokra, községekre tagozódik.

Állampolgárság

Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja. Az állampolgárság részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.

Címer és zászló

A címer és a zászló a történelmileg kialakult más formák szerint is használható. A címer és a zászló használatának részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos törvény határozza meg.

Védett házasság férfi és nő között, a család a nemzetfennmaradás alapja

Magyarország védi a házasság intézményét mint a férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.

Magyarország gazdaságának alapjai

Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.

Képességei és lehetőségei szerint

Képességeinek megfelelően mindenki felelős önmagáért, és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.

Az alkotmányértelmezés kötelező szempontjai

Az Alkotmány rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti Hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.

Alapjogok, korlátozásuk és biztosításuk más állampolgároknak

AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
A törvény alapvető állampolgári jog gyakorlását magyar állampolgársággal nem rendelkező személynek is biztosíthatja.

Magzati jog

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

Az egyház önálló, az állam együttműködik vele

Hatályos alkotmány:
60. § (3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.
Alkotmánytervezet:
Magyarországon az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében az egyházakkal együttműködik.

Sajtószabadság

Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot. A sajtószabadságra, valamint az elektronikus tömegtájékoztatási és hírközlési piac felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

A tudományos kutatások értékének megállapításáról

Magyarország védi a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanulás és a tanítás szabadságát. Tudományos kutatások értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

Kinek kötelesség, kinek törekvés

Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzésével mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
Magyarország törekszik arra, hogy megteremtse annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.
A munkavállalók és munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára, és más  közösségi célokra is figyelemmel – egymással együttműködnek.

Nyugdíj: két pillér, nők

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami  nyugdíjrendszer fenntartásával, és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

Választójog: magyarországi lakóhelyhez kötHETI; anyáknak plusz szavazati jog

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Sarkalatos törvény a választójog gyakorlását vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.

(2) A jövő nemzedékek érdekében nem tekinthető az egyenlő választójog sérelmének, ha sarkalatos törvény azokban a családokban, ahol van kiskorú gyermek, az anyának – illetőleg helyette törvényben meghatározott esetben más személynek - további egy szavazati jogot biztosít.

Adózás: a gyereknevelésre tekintettel

Minden ember és törvény alapján létrehozott jogalany teherbíró képességének megfelelően hozzájárul a közös  szükségletek fedezéséhez.
A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás  mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.

A köztársaság elnök jogköre

Hatályos alkotmány:
30A § (2): A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésében meghatározott minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez – az a), d), e), f) és g) pontban foglaltak kivételével – a miniszterelnöknek vagy az illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges.
Alkotmánytervezet:
A köztársasági elnöknek a (4) bekezdésben meghatározott minden intézkedéséhez és döntéséhez a Kormány tagjának ellenjegyzése szükséges. Törvény a törvény által a köztársasági elnök hatáskörébe utalt döntést a Kormány tagjának ellenjegyzéséhez kötheti.

Kitüntetés-megtagadás

[A köztársasági elnök] törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését,
ám ennek teljesítését megtagadja, ha ez az Alkotmány értékrendjét sértené.

Miniszterelnök és kormányprogram

Hatályos alkotmány:
33. § (3): A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.
Alkotmánytervezet:

Alkotmánybíróság

…a központi költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények alkotmányosságát kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg.

Alkotmánybírák: 9 helyett 12 év

Az Ab-ról szóló 1989. évi XXXII. törvény:
8. § (3) Az Alkotmánybíróság tagja kilenc évre kerül megválasztásra. Az Alkotmánybíróság tagja egyszer újraválasztható.
Alkotmánytervezet:
Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból álló testület, melynek tagjait az Országgyűlés, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, tizenkét évre választja.

Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése

Hatályos alkotmány:
32A § (4) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.
Alkotmánytervezet:

Alkotmánybírák választása

Hatályos alkotmány:
32A § (5) Az Alkotmánybíróság tagjaira – a képviselőcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve – az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak tagjaiból álló jelölő bizottság tesz javaslatot.
Alkotmánytervezet:

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása az OGY hatásköre

Az Ab-ról szóló 1989. évi XXXII. törvény:
4. § (2) Az Alkotmánybíróság a tagjai közül három évre megválasztja az elnökét és helyettes elnökét, akik e tisztségre újraválaszthatók.
Alkotmánytervezet:
Az Országgyűlés, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybírói megbízatása megszűnéséig tart.

Legfelsőbb Bíróság

A legfőbb bírósági szerv a Kúria.

Bírósági önigazgatás

Hatályos alkotmány:
50. § (4) A bíróságok igazgatását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács végzi, az igazgatásban bírói önkormányzati szervek is közreműködnek.
Alkotmánytervezet:
A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában.

Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesei

Hatályos alkotmány:
48. § (1 [az LB] elnökhelyetteseit a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
Alkotmánytervezet:

A bírók jogértelmezése

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét azok céljával és az Alkotmánnyal összhangban értelmezik. A jogszabályok értelmezésekor azt kell  feltételezni, hogy azok a józan észnek megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

***

[Egyelőre ennyi – a szerk.]

A tervezetről lásd Bauer Tamás írását: A köztársaság lebontása


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!