rss      tw      fb
Keres

2001. december 15. - Hegedűs Lóránt mentelmi ügye

8 éve, ezen a napon...

...A parlament mentelmi bizottsága azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy függessze fel ifjabb Hegedűs Lóránt (MIÉP) képviselő mentelmi jogát, Polt Péter legfőbb ügyész kérésére. Maga a politikus is ugyanezt kéri. A felfüggesztés iránti kérelemre azért került sor, mert a képviselő egy XVI. kerületi időszaki lapban olyan cikket írt, amelyet a vádhatóság közösség elleni izgatás alapos gyanújaként értékelt.

És a folytatás:

2001. december 18.
A mentelmi ügy tárgyalása az Országgyűlésben

WEKLER FERENC elnök: Tisztelt Országgyűlés! A mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság H/5655. számon határozati javaslatot nyújtott be ifj. Hegedűs Lóránt MIÉP-es képviselő mentelmi ügyének felfüggesztése tárgyában. A bizottság indítványozza, hogy a legfőbb ügyész megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés ifj. Hegedűs Lóránt országgyűlési képviselő mentelmi jogát függessze fel.
Megadom a szót Varga Istvánnak, a mentelmi bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. (Jelzésre:) A képviselő úr nincs a teremben. A bizottság indoklását más el kívánja-e mondani? (Dr.Isépy Tamás jelentkezik.) Megadom a szót a bizottság elnökének. (Dr.Varga István megérkezik az ülésterembe.) Időközben megérkezett Varga képviselő úr. Kérem, Varga képviselő úr gépét kapcsolják be!
Öné a szó, képviselő úr.

DR.VARGA ISTVÁN, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze az Országgyűlés elnökéhez intézett átiratában indítványozta ifj. Hegedűs Loránt országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, mivel nevezett képviselő alaposan gyanúsítható a büntető törvénykönyv 269.§ b) pontjába ütköző közösség elleni izgatás bűntettének elkövetésével.
Az indítvány szerint ifj. Hegedűs Loránt a 12 ezer példányban megjelenő Ébresztő című időszaki lap 2001/3. számának 1. oldalán "Keresztyén magyar állam" címmel megjelent cikkében a következőt írja:
"Ha nem jön a kiegyezéses önfeladás következtében a galíciai jöttmentek hada, kik megtestesült óemberként rágták és rágják szét romjaiban a hősök csontjain mégis, csakis azért is, mindig, újra és újra feltámadásra képes hont."
A cikk a továbbiakban Ady Endre verséből idéz, majd a következőket tartalmazza: "Hadd halld meg, magyar, az ezredik keresztyén magyar állami és ezer év ősi jussán és jogfolytonosságán alapuló egyetlen életre vezető üzenetét! Rekeszd ki őket, mert ha nem teszed, ők teszik ezt meg veled!"
A mentelmi bizottság december 14-i ülésén megtárgyalta az indítványt. Az ülésen megjelent ifj. Hegedűs Loránt képviselő úr, aki előadta, hogy a cikkben semmilyen "szabálytalanságot" nem követett el, büntetendő cselekményről nem is beszélve, hanem a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogával élt akkor, amikor törvényes eszközökkel történő nemzeti önvédelemre szólított fel, és ehhez három református lángelmét, Szabó Dezsőt, Ady Endrét és Németh Lászlót idézte. Az ultraliberális hisztériakampány ellenére bízik a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében és pártatlanságában, és ezért kifejezetten kérte mentelmi jogának felfüggesztését.
A bizottság a közvádas ügyekben folytatott gyakorlatnak megfelelően és Hegedűs Lóránt nyilatkozatának figyelembevételével az érintett képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja, mivel messzemenően indokolt, hogy ebben a precedens értékű ügyben a bíróság hozzon iránymutató, jogerős döntést, és ezt kívánja a Magyar Országgyűlés tekintélye, valamint az érintett képviselő érdeke is.
Köszönöm figyelmüket. (Taps az MDF soraiból.)

ELNÖK: Megkérdezem ifj. Hegedűs Loránt képviselő urat, kíván-e szólni. Megadom a szót.

IFJ. HEGEDŰS LORÁNT (MIÉP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mint a Kádár-Aczél-rendszer iskoláiban felnőtt ember, akinek a mindenható Isten mégis megadta, hogy olyan családban nőhessen fel, ahol nagy magyar íróink és költőink profetikus látásai – Csurka István szavaival – „nem kikapcsolt erőművekként vesztegeltek lelki-szellemi fejlődése területén, hanem lelke tudatalatti mélységéig eszméltették a szép magyar sors vállalására”, kérem a tisztelt Házat, hogy mentelmi jogomat függessze fel. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Meglesz!) Bízom a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében és pártatlanságában, hogy az ultraliberális hisztériakampány ellenére cikkem tartalmát tárgyilagosan ítéli majd meg.
Bízom abban, hogy az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság határozatai és döntései értelmében egyértelműen kiderül, hogy semmilyen szabálytalanságot nem követtem el, büntetendő cselekményről nem is beszélve, hanem a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogával éltem akkor, amikor törvényes eszközökkel történő nemzeti önvédelemre szólítottam fel, a "galíciai jöttmentek hada" alatt kizárólag értendő Kun, Linder, Szamuely és Rákosi, Gerő, Farkas vörös trojkák hű lelki szellemi örököseivel szemben, akik naponta gyalázzák a magyar keresztyén nemzeti értékeket.
Isten óvjon bennünket attól, hogy döntésünk utólag a Magyar Köztársaságban... (Az SZDSZ képviselői védőmaszkot tesznek fel, és "A gyűlöletbeszéd mérgező" feliratú papírlapot tartanak maguk elé. – Hosszan tartó taps az MSZP soraiban.– Az elnök csenget. –Közbeszólások a MIÉP és a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: A képviselő úré a szó.

IFJ. HEGEDŰS LORÁNT (MIÉP): Köszönöm. Isten óvjon bennünket attól, hogy döntésünk utólag a Magyar Köztársaságban a magyar nemzettel szemben évtizedeken keresztül alkalmazott kettős mércének esetleges további szentesítését segítse, mely folyamatosan figyelmen kívül hagyta a magyar és keresztyénellenes kirohanásokat, de megtorolni engedte az ezekre adott határozott válaszokat!
Cikkemben három református lángelmét, Szabó Dezsőt, Ady Endrét és Németh Lászlót idéztem. Az egyik látta fajtája roppant vonaglását, a bitorolt életet, a lencsén elcsalt örökséget, minden fajú kihasználók rettentő karmait, a vad parazita dzsungelt, mely ráhemzseg a balek magyarra. A másik azt, hogy sürög a vad magyar élet, még a némák is beszélnek, s utcám ellepik, s bárki taknyost egy bősz iram fölrepít (Tirts Tamás az SZDSZ-es képviselők felé: Gyerekek, ez nem szilveszteri ülés!), seregesen senkik jönnek, megrabolnak, elköszönnek gúnnyal, szabadon, mi bennem gyűlt, mindenkié a vagyon. A harmadik pedig Szent István úgymond befogadó államáról a többségbe való áthazudás szándéka szerinti történelemhamisító lírát, és azt, hogy miként vált bennszülötté e nagy középkori nemzet saját hazájában.
Miután gondolataimat, szavaimat, tetteimet, minden lelki rezdülésemet e három magyar kálvinista zseninek, illetve az Ószövetség prófétáinak és az Újszövetség apostolainak tagadhatatlanul lázító látásai határozzák meg, őszinte érdeklődéssel várom, hogy az új évezred küszöbén meddig lehet elmenni az Ady által egy szerencsétlen igaz Isten fájdalmas megpróbált remekének, Nap fiának nevezett magyar nemzet, továbbá keresztyén egyház és az általa képviselt értékrendet következetesen megélő családok védelmében.
Köszönöm, hogy szemben a Magyarországi Református Egyház zsinatával, önök meghallgattak. (Egy hang az MSZP soraiból: Hú! – Taps a MIÉP soraiból. – Az SZDSZ képviselői leveszik a védőmaszkot.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztése az 1990. évi LV. törvény 5.§ (6) bekezdése, továbbá a Házszabály 131.§ (3) bekezdése értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatát igényli. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Hegedűs Loránt országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés 276 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett felfüggesztette Hegedűs Lóránt mentelmi jogát.

2003. november 6.

A Fővárosi Ítélőtábla Budapesten, 2003. év november hó 6. napján tartott nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A közösség elleni izgatás bűntette miatt …..és társa ellen indított büntető ügyben a Fővárosi Bíróság 2002. év december hó 6. napján kihirdetett 13.B.423/2002/7. számú ítéletét m e g v á l t o z t a t j a

I. r. vádlottat a közösség elleni izgatás bűntette,
II. r. vádlottat a folytatólagosan elkövetett közösség elleni izgatás bűntette miatt ellene emelt vád alól f e l m e n t i

…..polgári jogi igényét e l u t a s í t j a .

Az eljárás során eddig esetleg felmerült bűnügyi költséget az állam viseli.

(Összeállította: m.zs.)