rss      tw      fb
Keres

Állampolgári beadvány…

…az Alkotmánybírósághoz a Nemzeti Együttműködésről szóló Nyilatkozat ügyében (hétfő délben kapott iktatószámot az Alkotmánybíróságon)

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott állampolgár az alábbiakat terjesztem elő:

Az 1140/2010.(VII.2.) Kormányhatározat, amely a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010.(VI.16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezéséről
rendelkezik, álláspontom szerint sérti az alkotmányosságot.

A kötelezően kihelyezendő politikai nyilatkozat – többek között – az alábbi megállapításokat tartalmazza:

  • „A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba… torkollott.”
  • „A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.”
  • „A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez…”

Ezek a megállapítások, valóságtartalmuktól függetlenül, a Magyar Köztársaság Alkotmányának alábbi szakaszába ütköznek:

70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.Muvészeti élet szabadságának elve|3Tudományos élet szabadságának elve|3Tanítás szabadságának elve|3Tanszabadság elve|3
(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

Tekintettel arra, hogy a nyilatkozat fentebb kiemelt állításai történettudományos súlyúak, azokban állást foglalni – az Alkotmány fenti rendelkezései alapján – kizárólag a történettudomány művelői illetékesek.

Mivel az Országgyűlés nem minősül tudományos testületnek, tagjai (túlnyomórészt) nem tekinthetők „a tudomány művelőinek”, a Nyilatkozat három idézett megállapítása sérti az Alkotmány fenti előírását.

A nyilatkozat sérti továbbá az Alkotmány tanszabadságra vonatkozó szakaszát, amennyiben a közelmúlt történetének oktatását vitatható és ellentmondásokkal terhelt megállapítások törvényi erőre emelésével egyoldalúan befolyásolja.

Az Alkotmány sérelmével járó nyilatkozat súlyát nagymértékben növeli a magunk mögött hagyott történelmi tapasztalat, amikor is a XX. század egynémely történelmi fordulatát és eseményét kizárólag a regnáló hatalom egyoldalú és vitatható szemléletmódja szerint lehetett értékelni és tanítani.

A Nyilatkozat, és főleg annak kötelező kihelyezése sérti mindazoknak az állampolgároknak a méltóságát, akik nagyra értékelik a rendszerváltás tényét és az utóbbi húsz év eredményeit a polgári demokrácia kiépítésében.

Sérti továbbá az említett időszak legfontosabb közszereplőinek (köztársasági elnökök, miniszterelnökök, alkotmánybírók, stb.) méltóságát, akik a jelenlegi közjogi rendszert kialakították és működtették.

Sérti továbbá néhai Antall József emlékét, akinek az ország működőképessége érdekében kötött „paktumát” külön is negatív kontextusba helyezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az

1140/2010 számú Kormányhatározatot

megsemmisíteni szíveskedjék.

Kérem továbbá, hogy kérelmemet sürgősséggel tárgyalják, az ügy viszonylagos egyszerűségére és arra való tekintettel, hogy a kihelyezés költségeiből minél többet meg lehessen takarítani.

Budapest, 2010. július 5.

Tisztelettel:

Aláírás, lakcím, telefon, email-cím