rss      tw      fb
Keres

Törvényes korrupció
2012. július 1-jén lép hatályba az új Munka Törvénykönyve. Ennek egyik paragrafusa érdekes megfogalmazással utal előzetes munkáltatói engedélyezési körbe bizonyos cselekedeteket.


Az új Munka törvénykönyve

„52§ (2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.”

Továbbgondoltuk ezt a törvényhelyet, és rájöttünk, hogy a törvényhozó célja az átlátható, törvényes, szabályozott viszonyok megteremtése minden területen. A jövőben korrupció, megvesztegetés csak előzetes engedély birtokában történhet, aki nem így jár el, az bűncselekményt követ el, és a törvény szigora fog lesújtani rá. Előzetes engedéllyel természetesen mindez törvényes.

Kíváncsiak voltunk, miként készülnek fel hivatalaink erre a valóban gyökeres változásra, úgyhogy megszereztük egyik állami hivatalunk belső utasítását. Íme:


Belső korrupciós utasítás

Tisztelt Munkatársak!

Mint az Önök előtt bizonyára már ismert, július elsejétől lényeges, belső viszonyainkat alapvetően érintő változás történt a ránk vonatkozó törvényi környezetben. Július elsejétől ugyanis tilos korrupciós jellegű pénzeket elfogadni, ilyeneket kérni, ezek elfogadására vonatkozó ráutaló magatartást tanúsítani. A tilalom alól kivételt képez az az eset, ha a munkáltató a tilalom alól előzetesen felmentést ad. Jelen szabályozás a felmentéssel kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza.

1. Nagyobb állami beruházásokat megelőzően a döntés előkészítője az átláthatóság és a tiszta közélet biztosítása érdekében köteles korrupciós tervet készíteni. A tervnek ki kell terjednie a döntéssel kapcsolatos megvesztegetési mértékekre. A mértékeket – tekintettel arra, hogy a pályáztatás ezen szakaszában az összegek még nem ismertek – százalékos arányban kell meghatározni.

2. A megvesztegetés maximális mértéke 25 százalék lehet. Számunkra ugyanis különösen fontos az adófizetők pénzével történő megfelelő gazdálkodás. Az adófizetők erről tudnak, hiszen többször elmondtuk nekik, ezért a százalékos mértéket külön nem kell velük közölni.

3. A döntés előkészítése során megállapított mértékkel az eredetileg előirányzott összeget meg kell emelni, mert ellenkező esetben a vállalkozó a saját bevételeiből kényszerülne azt finanszírozni. Ez pedig ellentétes lenne a kormány vállalkozásbarát gazdaságpolitikájával.

4. Az ilyen módon elkészített korrupciós tervet előzetes hozzájárulás céljából a munkáltatónak be kell mutatni, megfelelve ezzel a hivatkozott törvényi előírásnak. A korrupciós engedély iránti kérelmet három példányban kell benyújtani, majd azonnal százhatvan évre titkosítani kell. Amennyiben a munkáltató meggyőződik annak garanciáiról, hogy a megállapított korrupciós összeg nagy biztonsággal befolyik, az engedélyt megadja. Amennyiben a folyamatban bizonytalanságot lát, az előkészítőket a fegyelmezett gazdálkodás érdekében kiegészítés készítésére utasíthatja.

5. A megállapított százalékos mértéket a pályázókkal közölni kell. A pályázat kiírása tulajdonképpen a korrupciós arány végső mértékének megállapítására vonatkozik, mert ez végső soron az összes többi paramétert eldönti. Ez az eddigi eljárásokat lényegesen leegyszerűsíti, és megfelelő válasz azokra a bírálatokra, amelyek a kormányt a pályázatokkal kapcsolatos lassú ügymenet miatt támadják. Nyertesnek azt kell tekinteni, aki a legnagyobb arányt vállalja visszafizetni. Amennyiben kettő vagy több pályázó azonos mértéket jelöl meg, a megfelelő összeget mindegyiktől el kell fogadni, mert a tiszta verseny a kormány számára ebben az esetben is elsődleges fontosságú.

6. Az előzetesen kiválasztott nyertes védelmében a többi pályázót ki kell zárni. Ennek érdekében őket csak akkor szabad az épületbe beengedni a pályázat beadása céljából, ha az átvevők nem tartózkodnak az épületben. Ezt a beadási határidőig kell gyakorolni. A határidő letelte után a pályázatok befogadhatóak, majd késedelmes benyújtás miatt azonnal ki kell zárni őket. Az intézkedés vállalkozásbarát, hiszen a pályázóknak továbbiakban nem kell idegeskedniük a várható végeredmény miatt.


Complaint box for corruption – flickr/watchsmart 

7. Már a kiírásban ki kell zárni azokat a pályázókat, akikkel szemben az elmúlt tíz évben nem folyt versenyhivatali eljárás, vagy a gyanú árnyéka sem merült fel velük kapcsolatban. Esetükben ugyanis felmerül a megbízhatatlan teljesítés lehetősége, márpedig a kormány minden területen törekszik a kiszámítható viszonyok biztosítására.

8. A döntést követően a korábban százalékban meghatározott összeget haladéktalanul, előre vissza kell kérni. Az ügyletet készpénzben kell lebonyolítani, mert banki átutalás esetén a tranzakciós illeték kötelező befizetése jelentős veszteségeket okozna.

9. A befizetett összeget az eddig alkalmazott módszer szerint kell átadni a már korábban kijelölt személynek. A folyamatban résztvevők nem emelhetnek le saját célra összeget, mert ez jelen szabályba ütközik, a törvénnyel ezért ellentétes, bűncselekménynek minősül, büntetést von maga után. Természetesen a visszaosztás során a résztvevők az eddig megszokott módon és mértékben részesülnek az összegből.

10. Amennyiben a pályázaton a KÖZPÉP nevű vállalkozás is indul, a fentieket a következő eltérésekkel kell alkalmazni: a százalékos arányt a KÖZPÉP megbízottja állapítja meg, ennek során a 25 százalékos felső korláttól el lehet tekinteni. Az így megállapított aránnyal az eredetileg tervezett összeget meg kell emelni, a megfelelő összeget azonban nem kell visszakérni, hiszen az eleve oda érkezik, ahova a többit is szántuk. A pályáztatás során bármilyen arányt vagy összeget ajánlanak a többiek, a már ismertetett módon ki kell zárni őket.

11. Kisebb volumenű beruházások, beszerzések esetében a fentiek szerint kell eljárni, előzetes tervet nem kell azonban készíteni. A korrupciós összeg az eddigi gyakorlatnak megfelelően számítandó ki, beszedéséről is a korábbiaknak megfelelően kell gondoskodni. A munkáltató előzetes engedélye szóban kérhető, az engedély szóban megadható. Mint látható, konzervatívokként törekszünk hagyományaink minél erőteljesebb érvényesítésére.

12. Befolyással való üzérkedés, jogosulatlan előny biztosítása esetében a megvesztegetés összegét a befolyás vagy az előny mértékének arányában kell meghatározni. Az előzetes engedélyt ez esetekben is meg kell kérni, az összeg megjelölésével együtt. A munkáltató a 11. pont szerinti eljárás keretében dönt az engedély megadásáról vagy megtagadásáról. Ez utóbbira még nem volt példa.

13. Korrupciós ügy, megvesztegetés, jogosulatlan előnyök pénzért történő biztosítása a jövőben kizárólag jelen szabályozás érvényesítése szerint történhet! A vezetés eltökélt minden nemkívánatos jelenség letörésére, csírájában történő elfojtására. A leghatározottabban megtiltunk tehát minden olyan cselekedetet, amely a vezetés tudta és előzetes engedélyezése nélkül vezethet megvesztegetéshez. Az előzetes engedély nélkül elfogadott kenőpénz a jövőben nem minősül korrupciónak, ezért üldözendő. Jelmondatunk: „Törvényesség, átláthatóság, tiszta közélet minden előtt!”

Jelen szabályokat 2012. július 1-jétől kell alkalmazni, hagyományainknak megfelelően visszamenőleges hatállyal, a folyamatban lévő korrupciós ügyekre is.Kuncze Gábor
egykori SZDSZ-elnök (a képen Kovács Pistivel),
ma a Szabadelvű Polgári Egyesület elnöke,
klubrádiós műsorvezető


Írásai a Galamusban:
Közszolgálati interjú kisdoktori-megvonás után
Képzelt riport a szóvivővel
Think tank (agytröszt)Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!