rss      tw      fb
Keres

Rekviem a minőségi felsőoktatásért


A kormány által meghatározott felsőoktatási keretszámok sokkolták az oktatókat és az egyetemre, főiskolára készülő ifjúságot is. Drasztikusan megváltoztak az állami finanszírozású és az önköltséges helyek arányai. A legtöbb állami finanszírozású helyet a kormányzati döntés alapján a műszaki, természettudományi és informatikai terület kapta meg. Feltűnő az is, hogy az állami finanszírozású hallgatói helyekből – jelentőségükhöz és eddigi eredményeikhez képest – nagyon is bőkezűen juttattak az egyházi felsőoktatási létesítményeknek. A felsőoktatáson belül például az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 115 állami finanszírozású helyet kapott, a lényegesen nagyobb, több képzési formát nyújtó budapesti Gazdasági Főiskola pedig 235-öt. A bölcsészkarok közül a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának – az ország legkisebb bölcsészkara – éppúgy 270 állami finanszírozású helyet adtak, mint a nemzetközileg is jegyzett Szegedi Egyetemének. A legnagyobb aránytalanság a jogászképzésben van. Az összesen 100 állami finanszírozású hely felét az ELTE, másik felét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben alapított ÁJK-ja kapta.

Az érintett fiatalok egy része látványos tiltakozásokat, akciókat szervez. Ezekre a kormányzat a szokásos autoriter dölyffel válaszol. A többiek viszont számolgatnak, mérlegelnek, sőt, már döntöttek is. A magyar felsőoktatás ellen. Ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a határon túli magyar képzési nyelvű intézmények iránt. Aki hazájában nem fér be állami finanszírozású társadalomtudományi, gazdasági képzési helyre, ingyen tanulhat Erdélyben vagy a Felvidéken. Akik pedig jó nyelvismeretükkel sikerrel vállalkozhatnak idegen tannyelvű képzésre is, válogathatnak a nyugat-európai egyetemek kedvező ajánlatai között.

A kormányzat voluntarista oktatáspolitikájának kudarca előrelátható, mivel egyszerűen nem alkalmas az általa deklarált célnak – a társadalmi igények kielégítésének – elérésére. Nincs annyi kiváló matematikai képességgel megáldott fiatal, mint amennyi ingyenes képzési helyet kínálnak a műszaki, informatikai szakokon a számukra. A természettudományos tárgyak  közoktatásbeli alacsony színvonala sem javít a helyzeten, ezért a nagy számú ingyenes hely jó része nyilván kihasználatlan marad. Nem lesz tehát az országban az eddiginél lényegesen több jól képzett mérnök, informatikus, fizikus és matematikatanár. Azoknak a gazdasági, jogi vagy társadalomtudományi szakokra vágyó fiataloknak pedig, akik a kormányzati döntés szűkmarkúsága folytán az ország határain kívül lesznek kénytelenek tanulni, a magyar értelmiség itthon maradására buzdító nacionalista frázisok cinikus gúnynak tűnnek.

De van más baj is az új felsőoktatási törvénnyel. Valószínű, hogy a minőségbiztosítási rendszer meggyöngítésével a felsőoktatás  – a szakmák, a szaktudományok szempontjából – legértékesebb része kerül komoly veszélybe. Erről tudunk meg lényeges dolgokat a Hetek Bazsa Györggyel, a MAB elnökével készült interjújából.

A felsőoktatás minőségbiztosítási testületét – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, a MAB-ot – a tudományos minősítési rendszer és a felsőoktatás átalakításának érdekében hozták létre 1993-ban. A MAB jól végezte munkáját, az elmúlt csaknem két évtizedben a magyar felsőoktatás minőségének megbízható őre volt. Az európai minőségügyi szervezet, az ENQA  is elismerte tevékenységét, felvette tagjai sorába.

Az új felsőoktatási törvény azonban erőteljesen korlátozza a MAB döntési függetlenségét. Míg a MAb-nak 2005-ben 29 elismert tudós tagja volt, az új törvény alapján összesen csak 12 lesz. Ebből legfeljebb 8-nak lesz tudományos fokozata, helyet kaptak benne ugyanis a felsőoktatás és a tudományos élet képviselőin kívül az egyházak, a hallgató önkormányzatok, a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák küldöttei is. A MAB-nak az új törvény szerint önálló költségvetése sem lesz. A testületet a szaktárca fogja finanszírozni. Ez komolyan veszélyezteti a testület szakmai függetlenségét, és a majd két évtizede színvonalas munkát végző titkárság megmaradását is.

A MAB és a felsőoktatás képviselői még a törvény előkészítésének szakaszában tiltakoztak a minőségbiztosítási rendszer meggyöngítése ellen. Hasztalanul. Bazsa professzor beszámol arról a levélről, amelyben az európai felsőoktatási minőségügyi szervezet, az ENQA elnöke  tiltakozik a MAB döntéseinek korlátozása ellen. Az új törvény alapján megszűnik a felsőoktatási intézmények belső minőségellenőrzési kötelezettsége, ez pedig szintén feltétele az ENQA-tagságnak. Ha a törvényi előírások nem változnak, félő, hogy a MAB elveszíti ENQA-tagságát. Ez pedig azzal jár, hogy a Magyarországon szerzett diplomákat nem fogadják el külföldön.

Mondhatnánk cinikusan, hogy ezzel egyszeriben végérvényesen megoldódik a magyar fiatal diplomások röghöz kötése, de a helyzet ennél is rosszabb. Magyarországon az orvos-, közgazdász- és mérnökképzésben ugyanis számos külföldi hallgató vesz részt, az általuk fizetett képzési költségek nemzetgazdasági szempontból is jelentős összeget képviselnek. Ha a magyarországi diplomákat – a minőségbiztosítási rendszer meggyöngítésének következtében – nem fogadják el külföldön, ők mind máshova fognak menni. Miért is tanulnának Magyarországon egy olyan diplomáért, amely csak  Záhonytól Hegyeshalomig érvényes? Bazsa György szerint ez különösen érzékenyen érintené az orvosképzést, amelynek finanszírozását eddig is jelentős mértékben az angol és német nyelven folytatott oktatás oldotta meg. Amerikai medikusok is tanulnak nem kis számban Magyarországon, az ő képzésüket hazájuk is támogatja, mivel a magyar orvosképzés – a MAB szigorú felügyeletével – az amerikai normáknak is megfelel. Ha ez megszűnik, elmaradnak ők is, s a magyar felsőoktatás menthetetlenül provinciálissá züllik.

Az új felsőoktatási törvény a MAB feladatkörében lényegében csak az egyetemi tanári pályázatok elbírálását hagyja meg. Az eddigi feladatok ellátása – szak-indítások szakmai ellenőrzése, jóváhagyása, intézmények akkreditációja – ezentúl a minisztérium Oktatási Hivatalán keresztül fog történni. Ebben nyilván kikérik a szakértői testület véleményét, de a döntés a minisztériumi berkeken belül történik.

A MAB tagjainak megbízása eredetileg 2013. január 31-ig szólt volna. Az új felsőoktatási törvény értelmében azonban a testület tagjainak mandátuma már e hónap végén, 2012. február 29-én lejár. Az új testületi tagokat február 15-ig delegálták az illetékes szervezetek. A tagok felét, s magát az elnököt is a miniszter jelöli. Ezzel  véglegesen elsúlytalanodik a testület, s a szakmai döntések miniszteri-államtitkári hatókörbe kerülnek.

A MAB illetékesei próbáltak egyeztetni az illetékes minisztériummal erról, hogy változtassák meg a felsőoktatási törvénynek a  minőségbiztosítást érintő paragrafusait. Erre eddig nem került sor. A magyarországi felsőoktatás minőségbiztosítási intézménye tehát 2012. március elsején – tizenkilenc év sikeres szakmai munka után – árnyéklétre kényszerül, elveszíti jelentőségét.

A magyar felsőoktatás színvonalát – amelyre a deklarációk szintjén olyan büszke az oktatási kormányzat – csak a szakmailag magukra hagyott intézmények vezetőinek, oktatóinak egyéni és csoportos erőfeszítése őrizheti meg. Addig, ameddig.

(Huszár Ágnes)Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!