rss      tw      fb
Keres

Nyilvános az egyetemi vezetők fizetése

Azt követően, hogy a Fővárosi Bíróság novemberben első fokon kimondta, hogy ki kell adnia a Szent István Egyetemnek a rektor, a rektor-helyettesek és a dékánok fizetéséről szóló adatokat, most az adatvédelmi biztos is állást foglalt a kérdésben - mégpedig általános jelleggel.

Az adatvédelmi biztos nemrég kiadott ajánlása szerint nem lehet többé titokban tartani, mennyit keresnek az egyetemi vezetők.

Tehát immár nemcsak a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok (BKV, MÁV) felső vezetőinek fizetése, jutalma, végkielégítése nyilvános, hanem az egyetemek, főiskolák vezetőié is.

Bár a Rektori Konferencia szerint a rektor „nem a közfeladat-ellátás letéteményese, hanem a felsőoktatási intézmény demokratikusan megválasztott vezetője”, az adatvédelmi biztos szerint kétség sem fér hozzá, hogy a felsőoktatási intézmények vezetői közfeladatot ellátó személyek, hiszen maga a felsőoktatási törvény mondja ki, hogy a rektor felelős a felsőoktatási intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.

2005 óta az adatvédelmi törvény alapján nyilvános a közfeladatot ellátó személyek feladatkörével összefüggő adata. A vezetői juttatások pedig e körbe tartoznak. Szemben a Rektori Konferencia véleményével, az ombudsman szerint a fizetésekre vonatkozó adatokat nem lehet az egyetemi autonómiára hivatkozva sem eltitkolni. Sőt, mivel nincsen olyan jogszabály, amely pontosan meghatározná a számukra kifizethető bért, pótlékokat és egyéb juttatásokat, s így a döntés nem kis mértékben az egyetemek gazdasági tanácsának és a miniszternek a mérlegelésén múlik, még inkább indokolt a nyilvánosság.

„E nyilvánosság nem jelent beavatkozást az intézmények szervezeti, szakmai, gazdálkodási önállóságába, ellenben megfelel a felsőoktatási törvény 1. § (7) bekezdésében lefektetett elveknek: az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és a személyi felelősségnek”- érvel a biztosi ajánlás.

Az ombudsman szerint: a felsőoktatási intézményi vezetők juttatásainak nyilvánossága összhangban van a hatályos törvényekkel, az Alkotmánybíróságnak jogértelmezési gyakorlatával és azon álláspontjával, hogy a közfeladatot ellátó személyeknek a tevékenységükkel összefüggésben nagyobb nyilvánosságot kell tűrniük. A személyes adatok védelmének korlátozását ez esetben egy másik alkotmányos jog: a közérdekű adatok (ideértve az Avtv. fogalomrendszere szerinti közérdekből nyilvános adatokat is) megismerésének joga indokolja. A korlátozás pedig azért nem tekinthető aránytalannak, mert a vezetői tevékenység ellátásáért kifizetett juttatások szorosan összefüggnek a közfeladat ellátásával, nem sérti az érintettek magánszféráját.

A biztosi ajánlás végül felkéri az egyetemi vezetőket, hogy a szóban forgó adatokat a továbbiakban minden érdeklődő számára tegyék megismerhetővé.


Ajánlja az írást másoknak is!