rss      tw      fb
Keres

A Keresztény Advent Közösség nyílt leveleTisztelt Köztársasági Elnök Úr/Miniszterelnök Úr/Miniszter Urak!
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Hölgyek és Urak!

 

Egy protestáns vallási közösség, a Keresztény Advent Közösség nevében keressük meg Önöket levelünkkel a lelkiismereti és vallásszabadság ügyében. Aktualitást ad ennek az egyházügyi törvény (a 2011. évi C. törvény) küszöbönálló módosítása. E törvény következtében jogi szempontból létbizonytalanságba került igen sok, korábban szervezetten és jogi rendezettségben működő magyarországi vallási közösség, és az általuk fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények sokasága is.

Olyan keresztény vallási közösség nevében írunk, amely az elmúlt húsz év során soha nem igényelt támogatást hitéleti tevékenységéhez az állami költségvetésből, az általa fenntartott, hitéleti képzést folytató főiskolához sem. Közösségünk az előző politikai rendszerben ragaszkodott erkölcsi és hitbeli alapelveihez, ezért zaklatásokban, üldöztetésben volt része. Éppen emiatt értékelni tudtuk a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülését a rendszerváltás utáni két évtizedben.

Bátorítást nyújt levélírásunkhoz az a tény, hogy Önök mint törvényalkotók elkötelezték magukat a lelkiismereti és vallásszabadság alapjogának védelmezésére. Az Alaptörvény I. cikke szerint: „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” (1) Az Alaptörvény VII. cikke deklarálja: „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását… és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki… akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan… kinyilvánítsa, gyakorolja vagy tanítsa.” Ugyancsak garantálja a lelkiismereti és vallásszabadság teljes körű tiszteletben tartását a 2011. évi C. törvény I. fejezete is.

Az Alaptörvény hivatkozik a korábbi magyar törvényalkotás vívmányainak tiszteletben tartására is. Emlékeztetünk ezek közül arra a törvényre, amely a legnemesebb volt a lelkiismereti szabadság vonatkozásában. Az 1568-as tordai országgyűlésen született, nevezetes törvényre utalunk, amely az akkori Európában egyedülálló módon, korát megelőzve biztosította a lelkiismereti szabadságot és a felekezeti jogegyenlőséget az Erdélyi Fejedelemségben az akkor, ott létező vallási irányzatoknak. Idézünk belőle egy rövid részletet: „…Minden helyükön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki ne kényszeríthesse, minden község olyan prédikátort tarthasson, kinek tanítása őnékie tetszik…

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy hozzák összhangba e nemes nemzeti hagyománnyal hazánk vallásügyi törvényét! Ez a törvény hatalmas előrelépés volt a maga idejében a vallási türelem irányába – ma, a 21. század elején ehhez képest is visszalépés volna a felekezeti jogegyenlőség megszüntetése. Arról is tanúságot szeretnénk tenni, hogy a lelkiismereti szabadság egyértelműen biblikus-keresztény alapelv. Egyetlen tömör bibliai igét idézünk erre vonatkozóan: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17)

A rendszerváltás óta hatályban lévő, 1990. évi IV. törvénynek voltak olyan pozitív elemei, melyeket továbbra is érvényben lehetne tartani. Például azt a rendelkezését, amelynek értelmében a vallási közösségeket csupán nyilvántartásba vették a bíróságok. Nem szerepelt a törvényben az egyházként való elismerés fogalma, azon az elvi alapon, hogy ez nem az állam kompetenciája. A nagyobb múltú és létszámú egyházak többször sérelmezték az említett törvénnyel kapcsolatban, hogy bármely vallási csoport (akár nem keresztény vagy nem igazán vallási tevékenységet folytató csoportosulás is) alkalmazhatta magára az egyház nevet. (A törvény egyébként kimondta, hogy az egyház fogalmát csak terminus technicusként alkalmazza.) Ezt a panaszt meg lehetne szüntetni azzal, ha az általános vallási közösség kifejezés szerepelne a vallásügyi törvényben. Emellett azonban megmaradna a közösségalkotás és a nyilvános működés szabadsága minden, valóban vallási tevékenységet folytató közösség számára, a jogegyenlőséget érvényesítve.

Ugyancsak alapvető problémát küszöbölne ki, ha a vallási közösségként való nyilvántartásba vétel nem lenne automatikusan összekapcsolva a finanszírozással. Tartalmilag és fogalmilag nem tartoznak egybe. A nyilvános működés szabadsága biztosítható a finanszírozástól függetlenül, attól elválasztva.

Törvénytisztelő polgárokként – akik szolidárisan, segítőkészen kívánunk beilleszkedni a társadalomba – kérjük Önöktől a lelkiismereti és vallásszabadság megóvását és érvényesítését. Olyan alapjog ez, amely az élet jogához hasonlóan szentnek és sérthetetlennek tekinthető.


A Keresztény Advent Közösség országos küldöttgyűlése nevében:

Hites Gábor
egyházelnökHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!